Услуги

 

Технически одит

Обследване на техническото състояние на съществуващи инсталации, анализ на състоянието, препоръки за рехабилитация, бюджет за бъдещи инвестиции

Пред инвестиционни проучвания

Консултации свързани в инвестирането в нови технологии и оптимизиране на инвестицията

 

Предпроектни проучвания и предварителни предложения

Установяване на целите на проекта; предлагане на решения; оценка на инвестицията; представяне пред клиента на предварителен доклад за проекта.

Идеен проект

Изготвяне на доклади, придружени от чертежи и графици, както и конкретни проектни предложения към клиента.

Технически проект и тръжна документация

Изготвяне на чертежи с необходимата детайлност; изготвяне на спецификации и опис на материалите; изисквания към оборудването и инсталациите; окомплектоване на тръжната документация (включваща спецификации, чертежи, количествени сметки, договорни и тръжни условия и други); организиране на търг и номиниране на изпълнител.

Работен проект

Изготвяне на работни чертежи, подробни спецификации, опис на материали, избор на материалите, договаряне график на доставки. 

Управление на договорите с изпълнителите

Даване на поръчка от името на клиента; авторски надзор; проверка на чертежите на изпълнителя за съответствие с проектните изисквания; управление на договорите с изпълнителите; връзка с изпълнителя/изпълнителите, останалите членове на проектантския екип (където е приложимо) и клиента; издаване на инструкции свързани с инсталационните дейности и заповеди за изменение; качествен контрол; контрол на разходите; издаване на платежни документи и отчети за разходи; приключване на договора и процедури по предаване, въвеждане в експлоатация и функциониране, достъп и ползване на обекта.  
 

Инвеститорски Контрол

Дейностите включват участие в работните срещи с изпълнителя представлявайки изискванията на възложителя; техническо одобрение на извършената работа и маркиране на недостатъци (доклад за пропуските); участие в тестове и приемателни комисии от компетентните органи и оценители; съдействие за тестове и пуск на инсталациите/оборудването; надзор при елиминирането на всички недостатъци, отбелязани по време на приемателните процедури; в случай на промени в договора, извършване на изчисления и проверки за разлика в разходите въз основа на списъчната единична цена упомената в договора; (когато е приложимо) отчитане желанията на наемателите по отношение на икономическо и техническо съвпадане с основната концепция според спецификацията на възложителя; проверка, съставянето и представянето на ревизионни документи, инструкции за работа, протоколи от изпитвания и т.н., извършени с фирмите изпълнители.

Аутсорсинг на инженери

В практиката възникват ситуации когато една компания или проект има необходимост от специалист за установен срок или обем работа. Ние сме готови да предложим компетенциите на наши Електро, ОВК и ВК инженери като имаме опит в два модела на сътрудничество:

  • специалистите извършват възложената работа от офиса на Евроконсулт;
  • специалистите извършват възложената работа на място указано от Възложителя;

Експлоатация и поддръжка на инсталации

Консултации за оптималната експлоатация на съоръжения и инсталации

Обучения

Специалистите ни участват като лектори в Обучения и Семинари в България и чужбина

  • организирани от Евроконсулт;
  • организирани от други фирми.

Темите, в които споделяме нашите компетенции са:

  • електротехника;
  • топлотехника;
  • маркетинг;
  • мениджмънт.

 

Извършваните от Евроконсулт инженерингови услуги са в дисциплините Електро, ОВК и ВК. Множеството пресечни точки и взаимодействие на инсталациите в тези направления обуславят същественото значение на синхронизирането на работата в трите дисциплини във всяка една фаза от строително инвестиционния процес. В Евроконсулт този казус е решен чрез непрекъсната комуникация на Eлектро,  ОВК и ВК специалистите. Във фазите на авторски надзор, инвеститорски контрол и къмишънинг съвместните действия на екипите е предпоставка за минимизиране на времето за изграждане и пускане в експлоатация на инсталациите, както и за намалени разходи във всички етапи на строително инвестиционния процес.